Professors
Associate Professors
Lecturers
Home > Faculty > Associate Professors > 


.

Business Administration Department
 
ZHONG Gengshen

BIAN Jiang

SHEN Yuanyue

WANG Yimin

ZHANG Hongping

WANG Xufeng

ZHENG Qingfen

MENG Xianhua

YI Maoan

Song Yiling

ZHANG Lei

LI Hongkai

ZHANG Hongping

SUN Weimin

WANG Junnan

QU Ruifu

JIANG Xiuli

PEI Chunxia

LIU Bing

LUO Dengyue

WANG Lisheng

XIN Liguo

WANG Huaiming

 

 
Marketing Department
 
WANG Desheng

ZHANG Ximin

BAI Hongsheng

ZHANG Canpeng

HU Candong

NAN Zhiqing

ZHOU Xinping

LIU Zhiwei

ZHANG Peng

 

 

Accounting Department
 
ZHANG Lida

LUO Xinhua

YANG Tingrong

LIU Haiying

ZHANG Shuming

HU Peijun

Liu Chunyu

LU junwei

 

 

Tourism Department
 
WANG Sujie

XU Fengzeng

JI Xiaoqing

WANG Chenguang

MAN Maolan

DAI Yanzhen

XIANG Yixiao

XU Feng

 

 

Management Science and Engineering Department
 
SUN Yi

QI Yu

XU Zhongyan

ZHOU Jiajuan

ZHAO Shukuan

ZHANG Xuzhu

WANG Ping

XU Benzhong

ZHANG Danyu

DU Zhiyuan

QU Bin

ZHANG Honglin

SUN Tao

 

 

Information Management Department
 
WANG Ruijin

YAO Yunhong

ZHANG Hongren

LI Yun

MENG Qingchun

MAN Jianghong

ZHAO Peixin

ZHANG Hui

GUO Yanchang

ZHANG Quanxin

WANG Kaiping

 

 

 

© SCHOOL OF MANAGEMENT SHANDONG UNIVERSITY Y-Axis